Google Search
 
  พักฟังเพลงชมรม กระดานเสวนา รวมภาพกิจกรรม มทส.

   หน้าหลัก
   ประวัติของชมรม
   โครงการของชมรม
   โครงสร้างชมรม
   กระดานเสวนา
   สมุดเยี่ยม
   ห้องสนทนา
   พักฟังเพลง
   ภาพกิจกรรม
   วอลเปเปอร์
   ดาวน์โหลด
   วีดีโอกิจกรรม
   รายชื่อสมาชิกชมรม
   รวมลิ้งค์เพื่อนบ้าน
   แหล่งข้อมูล
   สกู๊ปค่าย
   SUT Reg
   SUT หน้าหลัก
   SUT Mail
   Student Mail
   SUT WiFi
   SUT Mobile
   SUT Linux
จำนวนผู้เยี่ยมชม
21084
ตั้งแต่
01-08-2550
ชาวอนุรักษ์ที่ออนไลน์ขณะนี้
 2 คน
 
  
  
 
eXTReMe Tracker

 
กระดานเสวนาชมรมอนุรักษ์ฯ หน้าหลัก กระดานเสวนา สมุดเยี่ยม สมุดสิ่งดีๆ
แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง : วันสำคัญทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่วงเดือน

วันที่/เดือน

วันสำคัญ

มกราคม

14 มกราคม

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

กุมภาพันธ์

2 กุมภาพันธ์

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

13 กุมภาพันธ์

วันรักษ์นกเงือก

มีนาคม

13 มีนาคม

วันช้างไทย

14 มีนาคม

วันหยุดเขื่อนโลก

22 มีนาคม

วันน้ำโลก

เมษายน

2 เมษายน

วันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ

2 เมษายน

วันอนามัยโลก

12 เมษายน

วันป่าชุมชนชายเลนไทย

13 เมษายน

วันประมงแห่งชาติ

22 เมษายน

วันคุ้มครองโลก

พฤษภาคม

22 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา, วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

22 พฤษภาคม

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

31 พฤษภาคม

วันงดสูบบุหรี่โลก

มิถุนายน

5 มิถุนายน

วันสิ่งแวดล้อมโลก

17 มิถุนายน

วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

กรกฎาคม

1 กรกฎาคม

วันประชากรโลก

กันยายน

1 กันยายน

วันสืบนาคะเสถียร

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

สัปดาห์รณรงค์เพื่อโลกสะอาด

16 กันยายน

วันโอโซนโลก

20 กันยายน

วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ

20 กันยายน

วันไฟฟ้าไทย

วันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้าย

วันอนุรักษ์ทะเลโลก

ตุลาคม

วันจันทร์ สัปดาห์แรก

วันตั้งถิ่นฐานโลก

14 ตุลาคม

วันมาตรฐานโลก

21 ตุลาคม

วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ

พฤศจิกายน

16 พฤศจิกายน

วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

27 พฤศจิกายน

วันสาธารณสุขแห่งชาติ

ธันวาคม

4 ธันวาคม

วันสิ่งแวดล้อมไทย

9-13 ธันวาคม

สัปดาห์อนุรักษ์มรดกโลก

26 ธันวาคม

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติความหมายของวันสำคัญต่างๆ

วันช้างไทย (๑๓ มีนาคม)
-เกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน
องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทย
หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น
คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี
มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น
และเห็นว่าวันที่ ๑๓ มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ
มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี
โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑
เห็นชอบให้วันที่ ๑๓ มีนาคม เป็นวันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑
-ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง
นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

วันน้ำแห่งโลก (๒๒ มีนาคม)
จากการประชุมขององค์สหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ว่า Inter Nation Commission on Irrigation and Drainage
หรือ ICID เป็นองค์การระหว่างประเทศที่สเนอให้มีการจัดงานวันน้ำแห่งโลกต่อองค์การสหประชาชาติ เมื่อ ๒๒ มีนาคม ที่เมือง ริโอเดอจาเนโร เป็นวันน้ำแห่งโลก เพื่อ
เตือนให้แก้ปัญหาเรื่องซึ่งรวมทั้งระบบการชลประทาน การระบายน้ำ ทำให้ประชาชนตระหนักคุณค่าของน้ำ
พระราชดำรัชตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้พระราชทานในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ว่า "หลักสำคัญว่า
ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั้นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ "

วันประมงแห่งชาติ(๑๓ เมษายน)
จากการที่สหกรณ์ประมงสมุทรสาครได้ทำหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ถึงนายกรัฐมนตรี
พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ เสนอให้รัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้น์ เพื่อให้เป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพ
และอาสาปกป้องประเทศทางด้านทะเล นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา
ซึ่งได้มอบให้กรมประมงเป็นผู้รับเรื่อง เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้สำนักเลขาธิการฯ ได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้
ราชบัณฑิตยสถานและกรมศิลปากรร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมอีกด้วย กรมประมงพิจารณาเห็นว่าอาชีพการประมงทะเล
เป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยจากอันตรายในน่านน้ำ และทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติปีละหลายพันล้านบาท นอกจากนี้ยังช่วยทำหน้าที่
แจ้งข่าวความเคลื่อนไหว ที่อาจเป็นภัยอันตรายแก่ประเทศให้ทางราชการทราบทันแก่เหตุการณ์ สมควรที่จะจัดให้มีวันสำคัญ
เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนอาชีพประมง กรมประมงจึงได้ประสานงานกับกองทัพเรือ
และมีความเห็นร่วมกันให้ วันสงกรานต์ ซึ่งประชาชนชาวไทยยึดถือเสมือนเป็นวันขึ้นปีใหม่มาตั้งแต่อดีต เป็นวันที่หยุดปฏิบัติภารกิจประจำวันในวันดังกล่าว
เพื่อไปทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อความเป็นสิริมงคล และในวันนี้ทางราชการได้ถือว่าเป็น วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ
โดยสนับสนุนให้ประชาชนนำพันธุ์ปลา ไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่างๆ ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งโดยมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
จึงสมควรกำหนดให้ วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเป็น " วันประมงแห่งชาติ " และเห็นสมควรให้หยุดทำการประมง มีการปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆ
รวมทั้งในทะเลด้วย เพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการที่ได้ทำการประมงมาตลอดป

วันคุ้มครองโลก (๒๒ เมษายน)
ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๑ ประชาชนอเมริกันที่ตะนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมกว่า 20 ล้านคน จึงได้พร้อมใจกันมาชุมนุม
เพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลก ผลจากการชุมนุมก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศ
ของสหรัฐอเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น และกำหนดให้ วันที่ ๒๒เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day
โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้คือ ๑) เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ ๒) เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
ซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป ๓) เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ
๔) เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป ๕) เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุล
กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอ ในวันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการอนุรักษ์โลกใบนี้ไว้

วันสิ่งแวดล้อมโลก (๕ มิถุนายน)
มิถุนายน ของทุกปี ประชาชาติทั่วโลกได้กำหนดให้เป็น วันแห่งการร่วมมือระหว่างชาติของทั่วโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หากนับย้อนไป
ณ จุดเริ่มแรกของวันดังกล่าวที่ได้มีการตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์
ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็นเจ้าภาพ เรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์" ( UN Conference on the Human Environment )

วันโอโซนโลก (๑๖ กันยายน)
บรรยากาศชั้นโอโซน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกอยู่ในชั้นสตาโตรสเฟียร์ บรรยากาศโอโซนนี้สามารถป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตชนิดบีจากดวงอาทิตย์
ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และระบบนิเวศวิทยาบรรยากาศชั้นโอโซนนี้ กำลังถูกทำลายอย่างรุนแรงด้วยสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออุปโภค
และบริโภคของมนุษย์ เช่น สาร CFC สาร Halon และสารทำละลายบางตัว จนเกิดช่องโหว่บนท้องฟ้า ทำให้รังสีอุลต้าไวโอเล็ตชนิดบี สามารถส่องผ่านมายังผิวโลก
เพราะไม่มีชั้นบรรยากาศช่วยกรอง องค์การสหประชาชาติได้ประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นที่นครมอนตรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๐
และได้จัดให้มีพิธีสารมอนตรีออล ว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารทำลายโอโซนซึ่งถือเป็น " วันโอโซน"

วันสิ่งแวดล้อมไทย (๔ ธันวาคม)
สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทาน แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ใจความเกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก
ที่มีความรุนแรงขึ้น และทรง ห่วงใยต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบ อยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกร ให้ร่วม มือกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของโลกด้วย จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวในการ ดำเนินงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย
ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและ เอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกัน ของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอความเห็น ขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควร
ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่จะกำหนดให้ วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้พสกนิกร ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตระหนักถึงความสำคัญได้ร่วมกัน ผนึกกำลังในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไปและ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ประกาศให้ วันที่ ๔ ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน สิ่งแวดล้อมไทย

วันคุ้มครองสัตว์ป่า (๒๖ ธันวาคม)
ในอดีต ประเทศไทยได้ชื่อว่า มีทรัพยากรที่สมบูรณ์มากที่สุด พื้นที่อุดมไปด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าเพียง 17%
ของ พื้นที่ประเทศ ส่งผลให้สัตว์ป่าขาดแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารทำให้สัตว์ป่าลดลง บางชนิดสูญพันธ์ และอีกหลายชนิดตกอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธ์
ในที่สุดรัฐบาลไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้นในปี 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
เป็นนายก รัฐมนตรี เพื่อเป็นเครื่องมือ สำคัญในการปกป้องทรัพยากรสัตว์ป่าของประเทศ จึงได้ถือเอาวันที่ ๒๖ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่า

ผู้เขียน : โกโก๊ะ นำมาจาก : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: aodpasa@hotmail.com
ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070