แผนผังการบริหารชมรมคนรักสุนัข พิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

               

  

 

 • ชื่อ : ศาสตราจารย์ นาวาอาวาอากาศโท ดร.สราวุฒ  สุจิตจร

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า: รักษาการประธานชมรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ชื่อ : อาจารย์ ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 

 • ตำแหน่ง : รักษาการรองประธานชมรม

 

 

 

 • ชื่อ : อ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี    วิชาเทคโนโลยีการจัดการ  

 • ตำแหน่ง : รักษาการเลขานุการ

 

 • ชื่อ : คุณบุญเสริม เสมอกลาง    ฝ่ายหอพัก

 

 • ตำแหน่ง  :   รักษาการนายทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ชื่อ: ผศ.ดร. หัสไชย บุญจูง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

 • ตำแหน่ง :รักษาการที่ปรึกษาชมรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ชื่อ : คุณพรรษมนตร์ เอื้ออาภาเศรษฐการ     ฝ่ายหอพัก

 

 • ตำแหน่ง : รักษาการเหรัญญิก

 • ชื่อ :อ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตำแหน่ง :ที่ปรึกษาชมรม

 • ชื่อ ผศ.ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 • ตำแหน่ง : รักษาการที่ปรึกษาชมรม

 

 

 

 

 

 • ชื่อ : รศ.ดร. พงษ์ชาญ ณ ลำปาง   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 • ตำแหน่ง : รักษาการที่ปรึกษาชมรม