ข่าวประชาสัมพันธ์


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ชมรมรักษ์มวยไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

นายวีรวัชร์  ทองยอดดี  หน่วยงาน หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ

 

รายชื่อนักศึกษาผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้งชมรม

 

นางสาวพรทิชา  เหมือนจีน                       สำนักวิชา วิทยาศาสตร์


นางสาวจันทรรัตน์  แน่นหนา                    สำนักวิชา วิทยาศาสตร์


นายณัฐพล  โกนกระโทก                         สำนักวิชา วิทยาศาสตร์


นางสาวศันสนา  สุขศิริ                            สำนักวิชา วิทยาศาสตร์


นางสาวเปรมสุดา  อนันต์ลักษณ์การ         สำนักวิชา วิทยาศาสตร์


นางสาวน้ำผึ้ง  ป้อมกระโทก                    สำนักวิชา เทคโนโลยีการจัดการ

นายทัตเทพ จูเจีย                                   สำนักวิชา วิทยาศาสตร์

 

 

นาฬิกา

ปฏิทิน

ให้อาหารหนู