ข่าวประชาสัมพันธ์


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

วัตถุประสงค์ของชมรม

  1. เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
  2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมวยไทย  ที่หลายคนมองว่ารุนแรง
  3. ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสามัคคี
  4. เพื่อสร้างทีมการแสดงศิลปะมวยไทยที่ได้มาตรฐาน
  5. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนะคติที่ดีกับมวยไทย “เด่นมวยไทย ก็เท่ห์ได้”       

กิจกรรมหรือโครงการที่คิดว่าจะทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ตั้งชมรมได้

  1. จัดอบรมเชิงวิชาการเพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
  2. จัดส่งประกวดตะมวยไทย  ในโครงการเรารักษ์มวยไทย ของบริษัท มหากาฬ จำกัด
  3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมวยไทย  ให้กับสมาชิกในชมรม  และผู้สนใจ
 

นาฬิกา

ปฏิทิน

ให้อาหารหนู