คณะกรรมการชมรม

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2557

board-57-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายเอกลักษณ์ คินขุนทด รหัสนักศึกษา : B5504664 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า รองประธานชมรม ชื่อ : นางสาวอมรรัตน์ ชีโพธิ์ รหัสนักศึกษา : B5651764 สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร ประสานงาน ชื่อ : นางสาวบุณฑริกา เนาวรัตน์ รหัสนักศึกษา : B5651870 ส …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2556

board-56-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา คุ้มชนะ รหัสนักศึกษา : B5461387 สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม รองประธานชมรม ชื่อ : นายพงศ์ธร แสงชูติ รหัสนักศึกษา : B5461356 สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม เหรัญญิก ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ วงษ์ศิริ รหัสนักศึกษา : B5464517 สา …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2555

board-55-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นางสาวอริษา จันทร์ทำ รหัสนักศึกษา : B5361915 สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม รองประธานชมรม ชื่อ : นางสาวสุภาวัลย์ พิมโคตร รหัสนักศึกษา : B5366644 สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม เหรัญญิก ชื่อ : นางสาวจิราภรณ์ เดินงาม รหัสนักศึกษา : B53620 …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2554

board-54-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายไพสิษฐ์ ดุกขุนทด รหัสนักศึกษา : B5228393 สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองประธานชมรม ชื่อ : นายณัฐพล วรสาร รหัสนักศึกษา : B5203437 สาขาวิชา : วิศวกรรมเซรามิก เหรัญญิก ชื่อ : นายณัฐพงค์ ทรัพย์พูน รหัสนักศึกษา : B5202157 สาขาวิชา …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2553

board-53-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายชัชชัย บุญหลาย รหัสนักศึกษา : B5127702 สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองประธานชมรม ชื่อ : นายณัฐพล วรสาร รหัสนักศึกษา : B5203437 สาขาวิชา : วิศวกรรมเซรามิก เลขานุการ ชื่อ : นายณัฐพงค์ ทรัพย์พูน รหัสนักศึกษา : B5202157 สาขาวิชา : …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2552

board-52-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายวุฒิไกร แก้วไวยุฒ รหัสนักศึกษา : B50510274 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช รองประธานชมรม ชื่อ : นายภักดี สวัสดิ์นะที รหัสนักศึกษา : B5028474 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า เลขานุการ ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ ลุนพรม รหัสนักศึกษา : B5054527 ส …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2551

board-51-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นางสาวรัชดา กีขุนทด รหัสนักศึกษา : B4909484 สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองประธานชมรม ชื่อ : นางสาววนัชพร ดลไพร รหัสนักศึกษา : B4961581 สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เลขานุการ ชื่อ : นางสาวสุราณี อะนันต์ รหัสนักศึกษา : B49 …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2550

board-50-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายณรงค์ รอดพิทักษ์ รหัสนักศึกษา : B4802921 สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล เลขานุการ ชื่อ : นายชัชชล สรวยสุวรรณ รหัสนักศึกษา : B4870579 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ เหรัญญิก ชื่อ : นางสาวมินตรา วงศา รหัสนักศึกษา : B4909477 สาขาวิชา : …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2549

board-49-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายณรินทร์ รอดพิทักษ์ รหัสนักศึกษา : B4870692 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานชมรม ชื่อ : นายณรงค์ รอดพิทักษ์ รหัสนักศึกษา : B4802921 สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล เลขานุการ ชื่อ : นายสุรพงษ์ ซึมรัมย์ รหัสนักศึกษา : B4705307 สา …

Read More »