admin

ภาพกิจกรรมร่วมตั้งโรงทานวัดป่าบ้านตาด

กิจกรรม : ร่วมตั้งโรงทานวัดป่าบ้านตาด สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด  จ. อุดรธานี วันที่ : 12  สิงหาคม  2552

Read More »

ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2552

กิจกรรม : บายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2552 สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม 2 วันที่ : 10 สิงหาคม 2552

Read More »

ภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 1/2552

กิจกรรม : สาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 1/2552 สถานที่ : สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา วันที่ : 8  สิงหาคม   2552

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 1/2552

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 1/2552 สถานที่ : บริเวณลานหอพักสุรนิเวศ 4 วันที่ : 4  กรกฎาคม 2552 เวลา : 08.00 น.

Read More »

ภาพกิจกรรมธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2552

กิจกรรม : ธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2552 สถานที่ : วัดหลวงปู่โต อ.สีคิ้ว,วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด และปราสาทหินพิมาย  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา วันที่ : 27   มิถุนายน  2552

Read More »

ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 2

กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 2 สถานที่ : วัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ : 13 – 14 มีนาคม 2553

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2553

board-53-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายชัชชัย บุญหลาย รหัสนักศึกษา : B5127702 สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองประธานชมรม ชื่อ : นายณัฐพล วรสาร รหัสนักศึกษา : B5203437 สาขาวิชา : วิศวกรรมเซรามิก เลขานุการ ชื่อ : นายณัฐพงค์ ทรัพย์พูน รหัสนักศึกษา : B5202157 สาขาวิชา : …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2552

board-52-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายวุฒิไกร แก้วไวยุฒ รหัสนักศึกษา : B50510274 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช รองประธานชมรม ชื่อ : นายภักดี สวัสดิ์นะที รหัสนักศึกษา : B5028474 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า เลขานุการ ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ ลุนพรม รหัสนักศึกษา : B5054527 ส …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2551

board-51-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นางสาวรัชดา กีขุนทด รหัสนักศึกษา : B4909484 สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองประธานชมรม ชื่อ : นางสาววนัชพร ดลไพร รหัสนักศึกษา : B4961581 สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เลขานุการ ชื่อ : นางสาวสุราณี อะนันต์ รหัสนักศึกษา : B49 …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2550

board-50-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายณรงค์ รอดพิทักษ์ รหัสนักศึกษา : B4802921 สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล เลขานุการ ชื่อ : นายชัชชล สรวยสุวรรณ รหัสนักศึกษา : B4870579 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ เหรัญญิก ชื่อ : นางสาวมินตรา วงศา รหัสนักศึกษา : B4909477 สาขาวิชา : …

Read More »